Trafikstörningar och vägarbeten

Pågående och planerade vägarbeten i Östra Sala backe.

Johannesbäcksgatan, mellan Alrunegatan och Gröna gatan

Åtgärd: Exploateringsarbeten med nya bostadshus fortsätter utmed gatan under hela 2018 och 2019. Under vissa perioder blir det mycket byggtrafik i området.

Beräknat slutdatum: 2018, 2019 ocxh 2020

Fyrislundsgatan, mellan Alrunegatan och Gröna gatan

Åtgärd: Vi gör färdigt västra sidan av Fyrislundsgatan allt eftersom de nya bostadshusen utmed gatan blir klara. I arbetet ingår att göra klart gång- och cykelbanor, planteringsytor, parkeringsfickor och lastzoner. Husexploatörer använder Fyrislundsgatan på vissa sträckor i södergående riktning, vilket begränsar framkomligheten.

Beräknat slutdatum: Fortsätter 2018, 2019 och 2020

Fyrislundsgatan, mellan Gröna gatan, Snickargatan och Verkmästargatans förlängning

Åtgärd: Under 2018 och 2019 fortsätter gatu- och ledningsarbeten mellan Gröna gatan och Verkmästargatan. Arbetet innefattar med bland annat VA, fjärrvärme och ombyggnation av mittremsan på Fyrislundsgatan. Under byggtiden blir det nödvändigt med omdirigering av trafiken för boende i Sala backe och begränsad framkomlighet på Fyrislundsgatan, samt periodvis sänkt hastighet till 30 km/timmen.

Hösten/vintern 2018/2019 kör trafiken på Fyrislundsgatan på en provisorisk omledningsväg förbi byggnationen. Det blir ett körfält i varje riktning, med en total körbanebredd som möjliggör att utryckningsfordon kan passera eventuella trafikköer.

Gångbanan längs östra sidan används vissa perioder som körbana och stängs då av för gående.

Beräknat slutdatum: Hösten 2019

Gång- och cykelbana vid tunneln (Årstasidan)

Åtgärd: Rivning av gång- och cykeltunneln startar i början av november 2018. Gång- och cykeltrafikanterna korsar Fyrislundsgatan i ett trafiksignalreglerat övergångsställe via den nya gång- och cykelbanan som är klar på södra sidan av Årsta centrum.

Johannesbäcksgatan, mellan Murargatan och Gröna gatan

Åtgärd: Gatuarbeten pågår hösten 2018. Gatan är avstängd för genomfart med bil.

Beräknat slutdatum: December 2018

Sparrisgatan fram till Årstaskolan

Åtgärd: VA-arbeten och EL-arbeten.

Begränsad framkomlighet till Årstaskolan. Gång- och cykelpassagen vid Årsta Centrum är stängd under byggtiden. Gående och cyklister vägvisas till alternativa vägar. I början av 2019 är nya gång- och cykelbanan klar längs Sparrisgatans norra sida.

Beräknat slutdatum: januari/februari 2019

Verkmästargatan

Åtgärd: Vintern 2018/2019 på arbeten med vatten och avlopp. Gatan är avstängd för genomfart med bil.

Beräknat slutdatum: Maj 2019

Näckrosgatan

Åtgärd: Våren 2019 pågår arbeten med vatten och avlopp. Gatan är avstängd för genomfart med bil.

Beräknat slutdatum: Juni 2019

Ny infart till Årsta centrum

Åtgärd: November 2018 flyttas infarten till Årsta Centrum till Sparrisgatans nya trafiksignalreglerade korsning. Senare under hösten 2018 kommer även den öppnas för passage av gående och cyklister.

Nya trafikljus på Fyrislundsgatan

Åtgärd: Under 2019 kommer flera av de nya trafikljusen på Fyrislundsgatan vara på plats så att gående och cyklister kan korsa Fyrislundsgatan på ett trafiksäkert sätt.

Från Alrunegatan i norr till Verkmästargatan i söder kommer det finnas sammanlagt sju trafiksignalreglerade korsningar eller gång- och cykelpassager.

Beräknat slutdatum: Hösten 2019

Gatuöversikt Östra Sala backe

Det kommer fyra nya gator i etapp 2 som knyter ihop Sala backe och Fyrislundsgatan. Från norr är dessa Alrunegatan, Svärdsliljegatan, Nattviolsgatan och Gröna gatan.