Trafikstörningar och vägarbeten

Pågående och planerade vägarbeten i Östra Sala backe.

Johannesbäcksgatan, mellan Alrunegatan och Gröna gatan

Åtgärd: I den första etappen, mellan Alrunegatan och Gröna gatan, har vi fortsatt bygga klart under 2017 samtidigt som de boende flyttar in i de nya husen. Gångbanan på västra sidan och på vissa delar av östra sidan har fått ny marksten, plantering, soffor och belysning. I och med det blev gatan smalare på flera platser, vilket gör att bara ett fordon i taget kan passera. Syftet med detta är att skapa en trafiksäker och lugn bostadsgata som inte inbjuder till hög hastighet eller genomfartstrafik.

Exploateringsarbeten med nya bostadshus fortsätter utmed gatan under hela 2018 och 2019. Under vissa perioder blir det mycket byggtrafik i området.

Beräknat slutdatum: Fortsätter 2018 och 2019

Fyrislundsgatan, mellan Alrunegatan och Gröna gatan

Åtgärd: Vi gör färdigt västra sidan av Fyrislundsgatan allt eftersom de nya bostadshusen utmed gatan blir klara. I arbetet ingår att göra klart gång- och cykelbanor, planteringsytor, parkeringsfickor och lastzoner. Husexploatörer använder Fyrislundsgatan på vissa sträckor i södergående riktning, vilket begränsar framkomligheten.

I april 2018 startar markarbeten i etapp 1 igen efter vinteruppehållet och vi bygger klart gångbanor och planteringar runt kvarteret söder om Svärdsliljegatan.

Beräknat slutdatum: Fortsätter 2018 och 2019

Fyrislundsgatan, mellan Gröna gatan, Snickargatan och Verkmästargatans förlängning

Åtgärd: Under hösten 2017 startade gatu- och ledningsarbeten i etapp 2 mellan Gröna gatan och Verkmästargatan. Arbetet innefattar med bland annat VA, fjärrvärme och ombyggnation av mittremsan på Fyrislundsgatan. Under byggtiden blir det nödvändigt med omdirigering av trafiken för boende i Sala backe och begränsad framkomlighet på Fyrislundsgatan, samt periodvis sänkt hastighet till 30 km/timmen. Norrgående trafikriktning kommer att ha dubbla körfält när det går. Gångbanan längs östra sidan används vissa perioder som körbana och stängs då av för gående.

Under hösten 2018 börjar rivningen av den gamla gång- och cykeltunneln vid Årsta centrum.

Beräknat slutdatum: Sommaren 2019

Gång- och cykelbana vid tunneln (Årstasidan)

Åtgärd: Fjärrvärmearbeten. Provisorisk gång- och cykelbana via befintlig gång- och cykeltunnel under Fyrislundsgatan.

Beräknat slutdatum: Hösten 2018

Murargatan och Johannesbäcksgatan

Åtgärd: VA-arbeten. Gatorna är avstängda för genomfart med bil.

Beräknat slutdatum: December 2018

Sparrisgatan fram till Årstaskolan

Åtgärd: VA-arbeten och EL-arbeten.

Begränsad framkomlighet till Årstaskolan.

Beräknat slutdatum: December 2018

Nya trafikljus

Åtgärd: Under hösten 2018 ska flera av de nya trafikljusen på Fyrislundsgatan vara på plats så att gående och cyklister kan korsa Fyrislundsgatan på ett trafiksäkert sätt.

Beräknat slutdatum: Hösten 2018

Gatuöversikt Östra Sala backe

Det kommer fyra nya gator i etapp 2 som knyter ihop Sala backe och Fyrislundsgatan. Från norr är dessa Alrunegatan, Svärdsliljegatan, Nattviolsgatan och Gröna gatan.